Jak napisać biznesplan, który zwiększy szansę na dofinansowanie?

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Pomysły związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej, bądź jej rozwojem najlepiej przelać na papier w formie biznesplanu, który pozwoli nam uszeregować oraz urealnić naszą wizję biznesu, a także wskaże sposoby oraz środki do jej zrealizowania.

Biznesplan pozwala zaplanować szczegółowo koncepcję przedsięwzięcia w oparciu o posiadane zasoby: rzeczowe, finansowe oraz kadrowe. Przygotowanie biznesplanu pozwala zidentyfikować potencjalne ryzyka, sprzyja optymalizacji wydatków finansowych, a także odzwierciedlić pozycję naszej firmy na rynku w oparciu o istniejącą konkurencję.

Właściwie opracowany biznesplan pomaga także przekonać instytucję finansującą o realności i dochodowości planowanego przedsięwzięcia, a tym samym uzyskać potrzebne na ten cel środki finansowe.

W zależności od instytucji, do której aplikujemy o środki zewnętrzne na finansowanie działalności gospodarczej, biznesplan jest często elementem obligatoryjnym. Jeśli jednak nie jest wskazany jako załącznik do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, to właśnie we wniosku aplikacyjnym znajdziemy elementy biznesplanu. W związku z powyższym nie ma jednego uniwersalnego wzoru biznesplanu, który można stosować ale pewne elementy biznesplanu są powielane, tworząc pewien schemat. 

Biznesplan, jak sama nazwa wskazuje, to strategiczny plan który precyzuje i określa oczekiwania, cele i konkretne działania biznesowe. Zawiera podstawowe informacje o firmie obejmujące dane teleadresowe firmy oraz charakterystykę prowadzonej działalności. W tej części wskazujemy pełną nazwę naszej firmy zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) lub Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W przypadku spółki cywilnej należy wpisać nazwę spółki oraz podać imiona i nazwiska wszystkich wspólników. Jeśli oczywiście aplikujemy o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej to wskazujemy dane dot. planowanej działalności gospodarczej.

W ramach charakterystyki prowadzonej działalności gospodarczej przedstawiamy historię naszego przedsiębiorstwa a także przekształcenia jeśli miały miejsce oraz zmiany w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej od czasu jej rejestracji. Należy również opisać główny przedmiot prowadzonej działalności oraz rodzaj wytwarzanych produktów lub świadczonych usług. Często wymagany jest numer PKD faktycznie prowadzonej (prowadzonych) działalności gospodarczej oraz działalności, w ramach której będzie realizowany projekt w wyniku otrzymanej dotacji.

Obligatoryjnym elementem biznesplanu jest charakterystyka rynku uwzględniająca opis konkurencji. Tutaj należy wskazać głównych konkurentów naszego przedsiębiorstwa i krótko opisać ich pozycję na rynku. Jeśli projekt dotyczy branży, w której dopiero rozpoczynamy działalność, to należy opisać potencjalnych konkurentów. Należy wyjaśnić na czym polega przewaga konkurentów lub w jakim zakresie ich oferta jest mniej konkurencyjna w stosunku do naszej. Musimy również wskazać, czy realizacja projektu wpłynie na poprawę pozycji konkurencyjnej naszej firmy na poziomie regionalnym, krajowym czy nawet międzynarodowym.

Ważnym elementem przy aplikowaniu o dotację jest uzasadnienie realizacji projektu. Należy wskazać jakie potrzeby i oczekiwania zostaną zaspokojone w wyniku jego realizacji. Powinno się opisać czy i w jakim zakresie dokonaliśmy analizy rynku. Kim są nasi klienci, jakie są ich oczekiwania w zakresie oferowanych produktów lub usług oraz w jakim stopniu realizacja projektu jest odpowiedzią na nasze potrzeby jak i klientów. Jeśli w wyniku realizacji projektu będziemy oferować produkty bądź usługi do nowej grupy odbiorców, to również tę grupę musimy scharakteryzować. 

Już za tydzień, w kolejnej części artykułu dowiesz się kolejne istotne elementy biznesplanu i na co należy zwrócić uwagę by zwiększyć szansę otrzymania dofinansowania.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Cart

Brak produktów w koszyku.