Regulamin Wydarzeń Stacjonarnych

 • Home
 • Regulamin Wydarzeń Stacjonarnych
ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Regulamin udziału w Wydarzeniach organizowanych przez Katarzynę Figułę YOUR perfect PT 

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa  prawa i obowiązki Organizatora, Partnerów i Uczestników w związku z organizacją i udziałem w Konferencji i/lub szkoleniu (dalej jako „Wydarzenie”).
 2. Regulamin jest umieszczony do wglądu oraz do pobrania w formacie pdf. pod adresem www.kasiafigula.com/regulamin-wydarzen-stacjonarnych.
 3. Udział w Wydarzeniach organizowanych przez Organizatora wiąże się z koniecznością poniesienia określonej opłaty oraz akceptacji postanowień Regulaminu.
 4. Celem Wydarzeń organizowanych przez Organizatora jest szerzenie wiedzy i doskonalenie zawodowe  Trenerów Personalnych, a także ich  integracja. 
 5. Organizatorem powyżej wskazanych Wydarzeń jest Katarzyna Figuła prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Figuła YOUR perfect PT, Pcim 171 ( 32-432 Pcim), NIP: 6772318923, REGON: 180867720,  tel. + 48 535 776 767, e-mail: biuro@kasiafigula.com. („Organizator”).
 • 2. Warunki uczestnictwa
 1. Uczestnicy mogą wziąć udział w Wydarzeniu po dokonaniu wcześniejszej rejestracji on-line, poniesienia stosownej opłaty każdorazowo określonej przez Organizatora, otrzymania elektronicznego potwierdzenia rejestracji oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Wstęp uczestników na miejsce Wydarzenia możliwy jest po wcześniejszym dokonaniu rejestracji.
 2. Rejestracji online można dokonać w każdorazowo wskazanym przez Organizatora terminie. 
 3. Liczba uczestników Wydarzenia jest ograniczona. O możliwości udziału w Wydarzeniu decyduje kolejność dokonania rejestracji oraz opłaty za udział.
 4. Wstęp dla uczestników Wydarzenia odbywa się na podstawie otrzymanego od Organizatora elektronicznego potwierdzenia rejestracji, wysłanego na adres e-mail podany przez uczestnika podczas procesu rejestracji on-line.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału w konferencji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@kasiafigula.com.
 6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, na którym odbywa się Wydarzenie. 
 • 3. Opłaty
 1. Udział w Wydarzeniu dla Uczestników jest odpłatny.
 2. Wysokość opłaty za udział w Wydarzeniu zostanie z wyprzedzeniem podana na stronie www.kasiafigula.com oraz za pomocą mediów społecznościowych używanych przez Organizatora.
 3. Sposób oraz termin zapłaty możliwy jest m.in. poprzez użycie serwisu PayU. Szczegółowe informacje dotyczące  płatności online, polityki prywatności i administrowania danymi osobowymi określają odpowiednie dokumenty (w szczególności Regulamin strony internetowej, polityka prywatności, polityka plików cookie), do pobrania na stronie internetowej www.kasiafigula.com oraz dostępnych tutaj
 4. Ceny i pakiety ustalane są każdorazowo dla poszczególnych Wydarzeń z osobna.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość stosowania zniżek od ceny podstawowej o czym będzie informował poprzez stronę internetową www.kasiafigula.com i/lub za pomocą mediów społecznościowych. 
 6. Koszty przejazdu i wyżywienia Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 • 4. Zastrzeżenia
 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne Wydarzenia zgodne z opisem na stronie internetowej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu, miejsca i programu Wydarzenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, od niego niezależnych, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań Organizatora wynikających z Regulaminu, a których Organizator nie mógł przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.
 3. Uczestnik Wydarzenia zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów wewnętrznych, zasad bezpieczeństwa BHP i PPoż. i innych zasad panujących w obiekcie, w którym organizowane jest Wydarzenie. 
 4. Zarówno Uczestnik, jak i Partner zobowiązuje się do pokrycia kosztów wszelkich szkód powstałych w trakcie trwania Wydarzenia oraz po jej zakończeniu z przyczyn leżących po jego stronie.
 5. Przed wejściem na salę, w której odbywa się Wydarzenie oraz w trakcie Wydarzenia  należy posiadać identyfikator w widocznym miejscu celem ewentualnej weryfikacji Uczestnika.
 6. Identyfikatory będą wysyłane korespondencją mailową do Uczestników lub będą do odbioru w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu rejestracji Uczestników przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 • 5. Prawa autorskie i pokrewne
 1. Wydarzenie będzie fotografowane oraz filmowane przez Organizatora i/lub osoby trzecie zatrudnione w tym celu przez Organizatora.
 2. Uczestnik i/lub Partner wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora, bez wynagrodzenia, bez ograniczeń co do czasu i terytorium powyżej wskazanych Zdjęć oraz filmów. Zgoda ta obejmuje wszystkie znane w chwili złożenia niniejszego oświadczenia pola eksploatacji, a w szczególności:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności na billboard, video-wall, odtworzenie oraz nadawanie za pomocą wizji i fonii, reemitowanie, w prasie drukowanej, na broszurach, katalogach ulotkach, plakatach, bannerach, opakowaniach produktów i gadżetach, multimedialnych aplikacjach na iPad i iPhone, oraz urządzeniach z systemem operacyjnym Android lub innym, rozpowszechnianie w mediach elektronicznych, na oficjalnej stronie internetowej Organizatora tj. www.kasiafigula.com, stronie internetowej portalu społecznościowego „Facebook”, INSTAGRAM oraz innych stronach internetowych wykorzystywanych przez  Organizatora. 

 1. Organizator  ma prawo do zmiany oraz modyfikacji Zdjęć oraz filmów według własnego uznania.
 2. Organizator ma prawo przenieść nabyte prawa na inne podmioty bez ograniczeń lub upoważnić je do korzystania z uzyskanych zezwoleń. W takim przypadku prawa, zobowiązania i twierdzenia zawarte w niniejszym paragrafie będą obowiązujące również do tych podmiotów.
 • 6. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „rozporządzeniem RODO”) Organizator informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Figuła prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Figuła YOUR perfect PT z siedzibą w Pcimiu (32-432) nr 171, o numerze NIP: 6772318923, REGON: 180867720.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych należy skontaktować się z Administratorem lub wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail  biuro@kasiafigula.com. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania informacji o organizowanych przez Administratora Wydarzeniach.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne  w szczególności do publikacji wizerunku czy też wzięcia udziału w danym Wydarzeniu. 
 5. Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do jej wycofania. 
 6. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń, w związku z prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora.
 7. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu wobec  przetwarzania,  a  także  prawo  do  żądania  przenoszenia  danych,  przy  czym realizacja każdego z praw będzie przysługiwała w przypadkach i na zasadach określonych w art. 15-22 RODO.
 8. Dane Uczestnika będą  przetwarzane  do  czasu  ustania  celów  promocyjnych  lub  wycofania zgody. W związku z obroną przed roszczeniami dane mogą być przetwarzane do czasu ich przedawnienia.
 9. Dane Uczestnika  mogą  być  udostępniane  podmiotom  uprawnionym  do  tego  na  podstawie prawa,   a   także   osobom   zainteresowanym   wydarzeniami   organizowanymi   przez Administratora, w szczególności w związku z publikacją wizerunku. 
 10. Uczestnikowi przysługuje  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  UODO  na  przetwarzanie realizowane przez Administratora.
 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Wydarzenia w przypadku zbyt małej liczby Uczestników lub z powodu innych zdarzeń losowych od niego niezależnych.
 4. W przypadku odwołania Wydarzenia Organizator zobowiązują się powiadomić o tym fakcie uczestników najpóźniej 3 dni przed planowaną datą Wydarzenia. 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wystąpień z przyczyn od niego niezależnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).
 7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 23.01.2023 r.  Regulamin w formacie pdf można pobrać TUTAJ.
Cart

Brak produktów w koszyku.