Regulamin

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Regulamin strony internetowej www.kasiafigula.com

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres oraz warunki wykonywania przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz przesyłania informacji handlowych, a także określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na produkty, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, dostarczania Klientowi produktów, uprawnień Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także sposób dokonywania zwrotów produktów.
2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.kasiafigula.com w zakładce Regulamin, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie przez każdą osobę zainteresowaną. Dodatkowo, Regulamin może zostać przesłany przez Usługodawcę w formacie pliku pdf., na adres e-mail podany podczas rejestracji konta .
3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony www jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu bez konieczności zawierania odrębnej umowy.
4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Złożenie zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami Regulaminu z wyłączeniem produktów online oraz dokumentów Trenera.

2. Definicje

Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Konsument jest obowiązany zapłacić Usługodawcy za treść cyfrową, usługę cyfrową lub towar, a w odniesieniu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej także cyfrowe odwzorowanie wartości;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wyposażona w zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu znajdującego się na stronie www.kasiafigula.com, w szczególności dokonująca zakupów;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu, w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego);

Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca wyświetlanie wybranych przez Klienta produktów obejmowanych zamówieniem, przeznaczonych do zakupu, a także wprowadzanie i modyfikację danych zamówienia: liczby produktów, sposobu i adresu dostawy, danych do faktury, faktury elektronicznej, formy płatności;

Licencja – licencja niewyłączna, nieodpłatna udzielona Użytkownikowi na korzystanie z Towarów. 

Materiały – wszelkie teksty, fotografie, elementy graficzne, materiały audiowizualne zamieszczone w Serwisie stanowiące utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

Newsletter – otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości o ofercie, promocjach, nowościach, aktualizacjach zmianach itp., które będę przesyłane Użytkownikowi jeśli wyrazi chęć ich otrzymywania.

Opinie – oznaczają zamieszczone w Serwisie przez Klienta oceny, recenzje, komentarze, poglądy lub jakiekolwiek informacje zawierające opinię Klienta, która jest subiektywna, o produktach i usługach oferowanych i publikowanych w Serwisie; Opinie mogą odnosić się w szczególności do właściwości produktów, ich zastosowania itp.;

Podmiot realizujący płatność – podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego, płatności kartą płatniczą lub za pomocą innych form płatności dostępnych;

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Regulamin – regulamin strony www;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Serwis – strona www.kasiafigula.com;

Towar – przedmiot i/lub usługa znajdujący się w asortymencie Sklepu, który może być objęty zamówieniem Klienta;

Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie

Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, np. e-kod, płyta CD z muzyką, kurs online.

Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi, Sprzedawcy lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie.

Usługodawca – Katarzyna Figuła, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Figuła YOUR perfect PT z siedzibą w Pcimiu (32-432) nr 171, o numerze NIP: 6772318923, REGON: 180867720;

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wyposażona w zdolność prawną, która posiada zarejestrowane konto na wyżej wskazanej stronie internetowej. Użytkownikiem może być także osoba małoletnia lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego;

Usługi bezpłatne – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika/Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu;  

Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Konsumentowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

Usługi płatne – usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, za które Klient/Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty zgodnie z cenami podanymi na ww. stronie Serwisu;

Wpis – wszelkie treści zamieszczane na stronie Serwisu przez Użytkownika.

3. Właściciel strony internetowej

  1. 1. Właścicielem powyżej wskazanej strony internetowej jest Katarzyna Figuła prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Figuła YOUR perfect PT z siedzibą w Pcimiu (32-432) nr 171, o numerze NIP: 6772318923, REGON: 180867720.
    2. Dane kontaktowe: Katarzyna Figuła YOUR perfect PT, Pcim 171 ( 32-432 Pcim), tel. + 48 535 776 767, e-mail: biuro@kasiafigula.com.

4. Prawa i obowiązki Stron

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
2. Użytkownik może korzystać z Serwisu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich
4. Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne w terminie i w sposób określony w Serwisie i Regulaminie dla danego typu Usługi.
5. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Użytkownika adresu e-mail, Użytkownik zobowiązany jest podać adres e-mail, który jest przez niego używany. W przypadku zmiany adresu, każdorazowo Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o dokonaniu takiej zmiany poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie. W przypadku gdy Usługodawca nie zostanie poinformowany o zmianie adresu e-mail Użytkownika, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zostały prawidłowo doręczone, z zastrzeżeniem unormowań dotyczących Konsumentów.

5. Rejestracja i logowanie

1. W celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji zamówień Klient/Użytkownik powinien dokonać rejestracji w Serwisie. W tym celu Klient wypełnia on-line formularz rejestracji, podając swój adres e-mail, wybrane przez siebie hasło składające się z ciągu znaków zawierających minimum jedną dużą literę, jedną cyfrę i jeden znak specjalny oraz numer telefonu (dobrowolnie), a także zobowiązany jest zaakceptować Regulamin (checkbox). Po zarejestrowaniu się w Serwisie na podany w procesie rejestracji adres e-mail Klienta przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji.
2. Rejestracja w Serwisie i korzystanie z funkcjonalności Serwisu są bezpłatne.
3. W celu wyrejestrowania z Serwisu należy po zalogowaniu się na konto Klienta postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w zakładce „Moje konto”, „Wyrejestrowanie” albo wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@kasiafigula.com z adresu podanego przez Klienta w zakładce „Moje konto” z prośbą o wyrejestrowanie.
4. Rejestracja w Serwisie wymaga zapoznania się z regulaminem, co w procesie rejestracji Klient potwierdza, zaznaczając okienko „Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i zgadzam się z jego postanowieniami”.
5. Logowanie do Serwisu odbywa się przy użyciu adresu e-mail podanego podczas rejestracji do Serwisu oraz hasła, o którym mowa w pkt 1. Dane podane przy rejestracji oraz hasło mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta/użytkownika w zakładce „Twoje konto”, „Twoje dane”.
6. Klient/Użytkownik proszony jest o zachowanie w tajemnicy loginu (adresu e-mail) i hasła do swojego konta w Serwisie oraz podanych danych adresowych umożliwiających dostawę zamówienia do Klienta.

6. Wymagania techniczne

W celu prawidłowego korzystania z Serwisu za pośrednictwem strony www wymagane są:
a) Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i Cookies z dostępem do Internetu,
b) Minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 800×600, zalecana rozdzielczość 1366×768 lub wyższa.
Świadczenie usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTPS.
Wyłączenie obsługi Cookies zazwyczaj nie blokuje możliwości korzystania z Usług, ale może w szczególnych przypadkach powodować utrudnienia w połączeniu z Serwisem. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku aktywnej obsługi Cookies przez Użytkownika.
Pozostałe wspierane przeglądarki internetowe to:
a) Google Chrome w wersji 89.0.x bądź nowszej;
b) Mozilla Firefox w wersji 87.0 bądź nowszej;
c) Microsoft Edge w wersji 89.0.x bądź nowszej;
d) Safari w wersji 14.0.3 bądź nowszej;
e) Opera w wersji 75.0.x bądź nowszej.

7. Warunki realizacji zamówienia w Sklepie

1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Serwisu w zakładce „Sklep” , dalej jako Sklep, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
2. Przedmiotem sprzedaży są Towary wolne od wad, prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia przez Klienta.
3. Ceny Towarów w zakładce Sklep wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
4. Całkowity koszt zamówienia obejmujący cenę Towarów wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
5. Klient może składać zamówienia na Towary przez siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
6. W celu złożenia zamówienia na Towary Klient powinien:
a) zalogować się na konto Klienta/Użytkownika w Sklepie;
b) wybrać Towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
c) dokonać rejestracji konta, zalogować się na swoje konto lub dokonać zakupów jako gość, który nie posiada zarejestrowanego konta na powyższej stronie, wybrać sposób płatności przedmiotu zamówienia;
d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres e-mail, na który ma nastąpić dostawa Towaru, a także numer telefonu, pod którym Usługodawca może skontaktować się z Klientem w sprawach związanych z zamówieniem;
e) wpisać dane do faktury, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona i wysłana faktura VAT; Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej; faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany na koncie Klienta;
f) potwierdzić zamówienie przyciskiem: „Zamawiam i płacę”;
g) opłacić zamówienie w jednym z dostępnych sposobów płatności.
7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Usługodawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
8. Po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu płatności, Towary cyfrowe zostaną wysłane natychmiast. Nie dotyczy to Towarów , które będą dostępne w przedsprzedaży, a data ich premiery będzie przypadać w określonym terminie. Wtedy produkt będzie dostępny w tejże dacie. Nie dotyczy to również Produktów/Usług, które będą odbywać się w konkretnym terminie, np. szkolenia online i/lub stacjonarne, które również będą miały konkretną datę dostępności.
9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
10. Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą dotycząca zakupu produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.
11. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez Usługodawcę pełnej płatności lub, w przypadku płatności realizowanej przez podmiot realizujący płatności, po potwierdzeniu przez ten podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności. W szczególnych przypadkach możliwa jest płatność ratalna, którą należy zgłosić na adres e-mail Usługodawcy – dotyczy to usług świadczonych przez Usługodawcę indywidualnie, jak również w przypadku dostępności takiej opcji płatności za pomocą używanych przez Usługodawcę systemów płatności.
12. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w ciągu 3 dni. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w tym terminie Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

8. Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o treści cyfrowej, należy przez to rozumieć również towar, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej, chyba że umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pomocą materialnego nośnika.
2. Do umowy, na mocy której Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz innych świadczeń, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień umowy dotyczących treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
3. Usługodawca dostarcza Konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
4. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
5. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
6. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.

8a. Odstąpienie od umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

1. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
1) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
2) Konsument i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.

8b Reklamacja treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

1. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
b) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował.
2. Ponadto, aby treść cyfrowa lub usługa cyfrowa mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
a) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:
i) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
ii) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
iii) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
3) być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
4) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Usługodawcę przed zawarciem umowy.
3. Usługodawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:
1) dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
2) zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
4. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawcę zgodnie z ust. 3, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
1) poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
6. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w sposób ciągły, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.
7. Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy chyba że strony postanowiły inaczej.
8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
9. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową określonego powyżej jeżeli brak ten podstępnie zataił.
10. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane.
11. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
12. Postanowienia §8, §8a oraz §8b stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9. Szkolenia oraz konferencje

1. Usługodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz sprzedaży prowadzonej poprzez Serwis organizować będzie różnego rodzaju wydarzenia odbywające się stacjonarnie (dalej jako “Wydarzenia”), a w szczególności wydarzenia i/lub konferencje.

2. Szczegóły dotyczące udziału w tych Wydarzeniach znajdują się w Regulaminie udziału w  Wydarzeniach dostępnych tutaj.

10. Sposoby płatności

1. Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone wyłącznie z góry (przed wysłaniem zamówionego produktu), z zastrzeżeniem §7 pkt. 11.
2. Użytkownik może dokonać płatności za zakupione produkty poprzez następujące systemy płatności: Przelewy24, PayU, PayPal oraz płatność tradycyjnym przelewem.
3. Aby dokonać płatności za dany produkt za pomocą usługi Przelewy 24 należy:
a). na etapie podsumowania koszyka na stronie Sklepu wybrać płatność przez Przelewy24;
b). po wybraniu Przelewy24 następuje przekierowanie na formatkę płatniczą, gdzie pierwsza zakładka “Przelew online” prezentuje listę dostępnych banków, w których możliwe jest wykonanie szybkiego przelewu automatycznego. Z tej listy należy wybrać bank, w którym dany Użytkownik posiada konto bankowe;
c). po wybraniu odpowiedniego banku następuje przekierowanie do bankowości internetowej, gdzie po zalogowaniu na swoje konto wystarczy potwierdzić automatycznie wypełniony formularz przelewu;
d). po potwierdzeniu przelewu, Użytkownik otrzyma informację, że transakcja przebiegła prawidłowo i opłata za dany Produkt/Usługę została dokonana;
e). po dokonaniu płatności, na podany adres e-mail Użytkownik otrzyma potwierdzenie dokonania płatności oraz potwierdzenie aktywności wybranego pakietu.
4. Aby dokonać płatności za dany produkt za pomocą usługi PayU należy:
na etapie podsumowania koszyka na stronie Sklepu wybrać płatność przez PayU;
po wybraniu opcji płatności PayU następuje przekierowanie na stronę, na której będzie można dokonać wyboru banku do transakcji;
po kliknięciu w ikonę wybranego banku, następuje przeniesienia na stronę logowania w serwisie logowania w serwisie internetowym lub mobilnym tejże instytucji;
po zalogowaniu się do konta Klienta, widoczny będzie wypełniony formularz, zawierający niezbędne dane, potrzebne do wykonania przelewu. Na tym etapie transakcji, nie można już dokonać żadnych korekt w formularzu. To eliminuje popełnienie błędu jak w przypadku przelewu tradycyjnego i manualnym uzupełnieniu danych;
zatwierdzamy płatność kodem weryfikacyjnym, który zostanie przesłany przez Bank Klienta. Po zrealizowaniu transakcji, Klient zostaje automatycznie wylogowany z konta bankowego i przeniesiony na stronę Sklepu.
5. Aby dokonać płatności za pomocą systemu PayPal należy:
założyć konto w serwisie PayPal oraz zasilić je środkami przy pomocy przelewu lub podpiąć do niego kartę płatniczą;
następnie w Sklepie wybrać opcję PayPal;
po przekierowaniu na stronę logowania PayPal konieczne będzie podanie danych konta i zatwierdzenie transakcji.
6. Aby dokonać płatności za pomocą przelewu tradycyjnego należy:
zalogować się do bankowości internetowej banku Klienta;
wybrać w zakładce opcję – Nowy Przelew;
uzupełnić dane do przelewu, które dostępne są w treści e-maila otrzymanego od Usługodawcy oraz wykonać przelew.

11 . Dostarczenie zamówień

1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony Klientowi z zastrzeżeniem § 7 pkt. 8 niniejszego Regulaminu, w terminie natychmiastowym od opłacenia zamówienia na podany w rejestracji adres e-mail. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych należy skontaktować się z Usługodawcą poprzez adres e-mail: biuro@kasiafigula.com.
2. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego i dokładnego adresu e-mail, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przedmiotu zamówienia w przypadku podania przez Klienta błędnego adresu e-mail.

12. Zasady reklamacji

1. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży między Usługodawcą a Konsumentem lub
Przedsiębiorcą Indywidualnym Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności
Towaru z Umową Sprzedaży na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Reklamacje i roszczenia z tytułu braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.
2. Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez wad.
3. Reklamację (tj. reklamowany produkt i opis reklamacji na formularzu albo w innej formie pisemnej) Konsument powinien odesłać na adres Katarzyna Figuła YOUR PERFECT PT Pcim 171 32-321 Pcim.
4. Konsument może także przesłać opis reklamacji e-mailem na adres: biuro@kasiafigula.com. Usługodawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta, wysyłając e-mail na podany w Serwisie adres Konsumenta.
5. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował.
6. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:
a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Usługodawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
7. Wadą jest niezgodność dostarczonego Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Usługodawcę przy zawarciu umowy, a Usługodawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w powyższym zakresie, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
9. Rzecz dotknięta jest wadą prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej, jest obciążona prawem osoby trzeciej albo ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. W przypadku sprzedaży prawa wada prawna może również polegać na nieistnieniu prawa. Pozostałe wady stanowią wady fizyczne.
10. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
11. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi.
12. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
13. Usługodawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, będzie on mógł odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
14. Usługodawca dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla niego, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Usługodawca
15. Konsument udostępnia Usługodawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Usługodawca odbiera od konsumenta Towar na swój koszt.
16. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
17. W obrocie między przedsiębiorcami, to znaczy w przypadku sprzedaży produktu Klientowi nie będącemu Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 k.c. wyłączona jest odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady rzeczy, w szczególności Sklep nie ponosi odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
18. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.
19. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
20. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w § 11 stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

13. Odstąpienie od umowy

1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument), może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
3. Klient, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. wysłać pismo e-mailem, faksem, pocztą) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w pkt 1.
4. Klient może, ale nie ma takiego obowiązku, wypełnić wzór odstąpienia od umowy dostępny on-line w zakładce „Odstąpienie od umowy” albo pobrać go i wydrukować oraz przesłać faksem albo pocztą albo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
5. Usługodawca zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność zgodnie w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
7. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a Towar dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Usługodawca jest odbierze Towar na swój koszt, gdy ze względu na charakter Towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że nie został poinformowany przez Usługodawcę o prawie do odstąpienia od umowy.
9. W przypadku, gdy Użytkownik zgłosił żądanie świadczenia odpłatnej usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczone usługi przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wybranego przez Użytkownika pakietu.
10. Prawo do odstąpienia od Umowy, która dotyczy dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym nie przysługuje, jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, rozpoczęto świadczenie usług za wyraźną zgodą Użytkownika i po poinformowaniu go, że w takim przypadku Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy.
11. Postanowienia § 12 Regulaminu, odnoszące się do Konsumentów, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

14. Zamieszczanie Opinii w Serwisie

1. Usługodawca gwarantuje Klientom zarejestrowanym w Serwisie również możliwość
zamieszczania w Serwisie Opinii.
2. Szczegółowe zasady oraz warunki zamieszczania przez Klientów zarejestrowanych w Serwisie Opinii w Serwisie uregulowane zostały w odrębnym Regulaminie zamieszczania Opinii, dostępnym tutaj.

15. Newsletter

1. Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w formie biuletynu informacyjnego („newsletter”) poprzez zaznaczenie opcji „Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera” w formularzu rejestracyjnym lub po zarejestrowaniu, w zakładce „Twoje konto”, „Newsletter” lub poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów zamieszczonych na stronie Serwisu.
2. Szczegółowe zasady oraz warunki otrzymywania Newslettera zostały uregulowane w odrębnym Regulaminie Newslettera, dostępnym tutaj.

16. Prawo własności i prawa autorskie

1. Wszelkie Materiały umieszczone i udostępnione w Serwisie, a także dostępne Usługi/Produkty w ramach Serwisu tj. forma, sposób przedstawienia (układ) korzystają z ochrony przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w Ustawie prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. oraz przysługują Usługodawcy.
2. Usługodawca na potrzeby korzystania przez Użytkowników z dostępnych Usług/Produktów udziela Użytkownikom nieprzenoszalnej, niewyłącznej, niezbywalnej Licencji na korzystanie z Serwisu.
3. Licencja nie jest ograniczona jedynie do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższa licencja uprawnia Użytkowników do jej tymczasowego używania w ramach trwania umowy o świadczenie usług poprzez jej trwałe zwielokrotnianie w przeglądarce internetowej w celu korzystania z niej zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcjonalnością, która została określona w niniejszym Regulaminie.
4.Użytkownikowi nie przysługuje żadne inne prawo z zakresu własności intelektualnej niż to, które wynika bezpośrednio z treści Regulaminu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nie wywiązywania się z powyższego zobowiązania, będzie to skutkować możliwością naruszenia autorskich praw majątkowych Właściciela Serwisu oraz pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności prawnej za takie naruszenia – zakazane jest bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, używanie jakichkolwiek Produktów w szczególności na szkoleniach, konferencjach, online lub w każdej innej formie.

17. Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność Usługodawcy za przerwy lub utrudnienia w korzystaniu z Towaru jest wyłączona, jeżeli wystąpi:
a) okoliczność niezależna od Usługodawcy (np. przypadek Siły Wyższej, działanie osoby trzeciej, działanie Kontrahenta);
b) potrzeba dokonania jakiejkolwiek naprawy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania służących do świadczenia Usługi, o ile łączna przerwa w dostępie do Usługi nie przekracza łącznie 48 godzin w miesiącu kalendarzowym.
c) błąd lub opóźnienie w transmisji, chyba że do błędów lub opóźnień w transmisji doszło z winy Usługodawcy.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody pozostającej w związku ze świadczeniem usług płatniczych przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych.
3. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prawem, Regulaminem lub zwyczajem działania lub zaniechania Użytkownika, zarówno zakresie strat jak i utraconych korzyści. W tym Użytkownik obowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Usługodawcę związanych z dochodzeniem przez niego odszkodowania.
4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podmioty, którym udzielił dostępu do Konta.

18. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO”: informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Katarzyna Figuła, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Figuła YOUR perfect PT z siedzibą w Pcimiu (32-432) nr 171, o numerze NIP: 6772318923, REGON: 180867720.adres e-mail: k.figula@kasiafigula.com, tel. + 48 535776767.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.
3. Administrator będzie przetwarzał Pani/a dane w celu:
– zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
– w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO).
4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, firmie prowadzącej księgi rachunkowe, kancelarii prawnej i Przelewy24, PayU, PayPal- dostawcy płatności).
5. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata.
6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania).
7. Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
9. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich nie podania, nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania, w szczególności zrealizowania umowy, czy wystawienia faktury.
10. Pani/a dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
11. Administrator informuje, że Pani/a dane będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji na zasadach określania preferencji dotyczących produktów oferowanych przez Sklep. Wpływ i konsekwencje tego działania będą następujące: przedstawianie propozycji dotyczących konkretnych produktów oferowanych przez Sklep Usługodawcy.
12. W celach statystycznych i poprawy jakości funkcjonowania strony internetowej Sklepu Usługodawca korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookie).
13. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, ochrony danych osobowych Klienta oraz plików cookie znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Polityka prywatności” oraz „Polityka cookies”.

19. Zmiana Regulaminu

1. Zmiana regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należą:
1) konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na świadczenie usług i prowadzenie sprzedaży przez stronę internetową;
2) zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis;
3) wprowadzenie nowych usług, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu;
4) zmiana warunków lub procesu zawierania umowy sprzedaży przez Serwis;
5) poprawa obsługi Klientów oraz przeciwdziałanie nadużyciom;
6) zmiana danych Serwisu, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków i danych zamieszczonych w regulaminie;
7) potrzeba usunięcia z treści regulaminu błędów, omyłek pisarskich lub niejasności.
2. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Serwisu w zakładce „Regulamin” i jest dostępny w wersji elektronicznej i do nieodpłatnego pobrania w formacie PDF.
3. O zmianie regulaminu Usługodawca poinformuje poprzez komunikat na stronie Serwisu oraz przesyłając powiadomienia Klientom na adres e-mail podany w ich kontach (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).
4. Zmiany dotyczące nowych Towarów lub zmiany wprowadzone z przyczyn prawnych będą obowiązywać od daty ich ogłoszenia.
5. Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu wynosi co najmniej siedem dni od daty przesłania Klientowi powiadomienia o zmianie regulaminu.
6. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu.
7. W przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych m.in. z obsługą konta, Klient zobowiązany jest do kontaktu z Usługodawcą poprzez adres e-mail: biuro@kasiafigula.com.

20. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) i ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Usługodawcą zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.).
3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
a) zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (wnioskodawca może wnosić o umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu) do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, na mocy art. 36 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706);
b) zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłego z umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
4. Informacje na temat zasad i procedur tych postępowań są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej pod adresem e-mail http://www.krakow.wiih.gov.pl .
5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
6. Konsument może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu konsumenckiego drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (online dispute resolution, platforma ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
7. Do korzystania z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.

Załączniki:

1. Formularz odstąpienia od umowy, format DOCX – [POBIERZ]

Cart

Brak produktów w koszyku.