Polityka Prywatności oraz Cookies

 • Home
 • Polityka Prywatności oraz Cookies
ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Polityka prywatności Serwisu internetowego www.kasiafigula.com

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności określa zasady i sposoby przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: www.kasiafigula.com,  a także innych podstron, czy też witryn.

Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Figuła prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Figuła YOUR perfect PT z siedzibą w Pcimiu (32-432) nr 171, o numerze NIP: 6772318923, REGON: 180867720.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies należy kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: biuro@kasiafigula.com. 

2. Definicje

2.1. Administrator – Katarzyna Figuła prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Figuła YOUR perfect PT z siedzibą w Pcimiu (32-432) nr 171, o numerze NIP: 6772318923, REGON: 180867720.

2.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

2.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

2.4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2.5.Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.kasiafigula.com

2.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Platformę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2.7. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

2.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3. Kto jest Administratorem danych osobowych Użytkownika?

Administratorem danych jest Katarzyna Figuła prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Figuła YOUR perfect PT z siedzibą w Pcimiu (32-432) nr 171, o numerze NIP: 6772318923, REGON: 180867720.

Z Administratorem danych należy kontaktować się: 

Za pomocą poczty tradycyjnej: Katarzyna Figuła YOUR perfect PT, Pcim 171, 32-432 Pcim;

Za pomocą poczty elektronicznej: biuro@kasiafigula.com.

4. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu

4.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

5. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych w Serwisie

A) Korzystanie z Serwisu

5.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora:

5.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

5.1.2. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

B) Formularz kontaktowy

5.2. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

5.3. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

C) Formularz do założenia konta Użytkownika

5.4. Aby mieć możliwość korzystania z Serwisu Administrator zapewnia możliwość założenia konta Użytkownika za pomocą dedykowanego formularza. Aby móc skorzystać z formularza należy podać Dane osobowe, które są niezbędne do założenia konta, tj. Imię i nazwisko, adres e-mail. Użytkownik może również podać dodatkowe dane takie jak numer telefonu czy też adres zamieszkania, jednak podanie tych danych jest dobrowolne. 

D) Marketing

5.5. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.

E) Automatyzacja

5.6. Administrator używa ManyChat, czyli  narzędzia, które usprawnia komunikację pomiędzy odbiorcami w mediach społecznościowych (Instagram) podczas prowadzenia działań marketingowych. 

5.7. ManyChat daje możliwość wysyłania automatycznych wiadomości o określonej przez Administratora treści do zainteresowanych treściami oraz materiałami odbiorców. 

5.8. ManyChat może pełnić dwie role, wszystko w zależności od tego w jakim celu jest używany:

 1. Może być w niektórych przypadkach administratorem danych (dotyczy to zwykle danych Administratora);
 2. Może być podmiotem przetwarzającym dane ( dotyczy to zazwyczaj danych Użytkownika).  

5.9. Administrator oświadcza, że zawarł umowę z ManyChat ( Terms of Use: https://manychat.com/legal/tos), a jej integralną częścią jest aneks, który dotyczy przetwarzania danych osobowych). Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://manychat.com/legal/dpa

5.10. ManyChat jako procesor może przetwarzać następujące dane osobowe:

 1. a) imię i nazwisko;
 2. b) adres e-mail;
 3. c) informacje publiczne, które są dostępna w profilach mediów społecznościowych;
 4. d) powiązane strony i konta, 
 5. e) dane teleinformatyczne ( adres IP, lokalizacja geograficzna, dane dotyczące plików cookies, dane przeglądarki czy też dane dotyczące użytkowania), a także inne. 

5.11. W przypadku abonentów, czyli osób, z którymi Administrator komunikuje się za pomocą usługi i/lub jeżeli dane są przesyłane do usługi przez Administratora są to dane:

 1. a) identyfikacyjne;
 2. b) dane publicznie dostępne w mediach społecznościowych ( np. zdjęcie, imię, data urodzenia, płeć, lokalizacja geograficzna),
 3. c) historia i treść czatu;
 4. d) informacja o użytkowania chatbota;
 5. e) inne dane, które są przesyłane, przechowywane, wysyłane lub otrzymane przez Użytkowników końcowych, który zakres jest kontrolowany przez Administratora oraz przez niego ustalany w ramach dostępnych funkcji w ManyChat. 

5.12 Źródło pozyskiwania powyższych danych to proces rejestracji oraz korzystania z usługi przez Administratora oraz użytkownika końcowego, w tym w szczególności komunikacja ze subskrybentami, integracja i aplikacje stron trzecich połączonych przez Administratora (np. Instagram, Facebook) oraz innych wskazanych na stronie http://www.apps.manychat.com/

5.13 Administrator, aby przesłać wiadomości i/lub materiały za pośrednictwem ManyChat, musi uzyskać zgodę na wysyłanie wiadomości. Taka zgoda jest udzielana podczas wysyłania pierwszej wiadomości wysyłanej używając ManyChat. Jeżeli nie wyrazisz zgody poprzez kliknięcia w komunikat np. Wyrażam zgodę lub inny o takim samym znaczeniu na początku komunikacji z Manychatem to nie otrzymasz od Administratora  zautomatyzowanych wiadomości. 

5.14 ManyChat przetwarza dane osobowe jako procesor do czasu rozwiązania umowy z Administratorem, a także do momentu otrzymania jako administrator informacji o rezygnacji z otrzymywanych komunikatów marketingowych i upływu wymaganego przepisami prawa okresu do ich przechowywania np. do czasu przedawnienia roszczeń. 

5.15  W związku z tym, że Administrator korzysta z ManyChat, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy zgodnie ze Standardowymi Klauzulami Umownymi. ManychChat stosuje również odpowiednie środku bezpieczeństwa w związku z przetwarzaniem danych. 

5.16  Administrator ponadto informuje, że ManyChat korzysta także z podprocesorów, a oznacz to, że dane Użytkownika mogą być przekazywane tym podmiotom w ramach korzystania z ManyChat. Lista podmiotów znajduje się tutaj: https://manychat.com/legal/service-providers

5.17 Użytkownik może znaleźć więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez ManyChat klikając w poniższe linki:

5.18. Administrator informuje również, że może korzystać z pomocy osób trzecich, które będą wspierać go przy obsłudze ManyChat, których bezpieczeństwo danych jest równie ważne jak dla Administratora. 

5.19. Dane osobowe są przetwarzane:

5.19.1. w celu przesłania zamówionej informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą;

5.19.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

6. Pliki cookie

6.1. Administrator w ramach Serwisu korzysta z plików cookie. Cele i zasady dotyczące korzystania z plików cookie znajdują się poniżej.

6.2. Administrator wykorzystuje Pliki cookie przede wszystkim, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i ułatwić Użytkownikowi korzystanie z niego.

6.3. Administrator wykorzystuje Pliki cookie również w celach analitycznych oraz marketingowych – jednak wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę przy pierwszym wejściu do Platformy.

6.4. Administrator wykorzystuje też inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej na urządzeniu lub w przeglądarce Użytkownika (np. Local Storage, dzięki której Administrator uzyskuje dostęp do informacji zapisywanych podczas korzystania z Serwisu w wydzielonej części pamięci przeglądarki Użytkownika).

6.5. Cookies stosowane w Platformie dzielą się na następujące kategorie:

 1. a) niezbędne pliki cookies – te pliki cookie są instalowane, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i jego podstawowych funkcji, nie wymagają zatem zgody Użytkownika. Bez niezbędnych Plików cookie Administrator nie byłby w stanie świadczyć Użytkownikom usług w ramach Serwisu;
 2. b) opcjonalne pliki cookies – z tych cookies Administrator korzysta wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Są to cookies:
 • funkcjonalne – pozwalają na zapamiętanie preferencji lub wyborów Użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język, rozmiar tekstu lub inne elementy, które można dostosować) i dostarczanie użytkownikom spersonalizowanych treści w ramach Serwisu;
 • analityczne – umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Pomagają rozpoznać, które strony są mniej lub bardziej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu Administrator może poprawiać wydajność Serwisu;
 • reklamowe– wykorzystywane są w celu dostarczenia reklam zgodnych z zainteresowaniami i preferencjami Użytkowników. Na podstawie informacji z tych plików i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań Użytkowników;
 • wydajnościowe –  służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

6.6. Korzystając z Serwisu, Użytkownik może otrzymać Pliki cookie pochodzące od współpracujących z Administratorem podmiotów trzecich. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się poniżej:

 • dostawcy usług analitycznych – W celu lepszego zrozumienia, jak działa Serwis, Administrator współpracuje z dostawcami usług analitycznych takimi jak Google Analytics oraz Piksel Facebooka.

Google Analytics to Google Analytics to platforma (dostarczana przez Google Ireland Limited), która zbiera dane z witryny Administratora i aplikacji w celu tworzenia raportów. Działania, które są podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, który tworzy i korzysta ze statystyk, dzięki czemu może ulepszać swoje usługi i optymalizować Stronę. W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację.

Piksel Facebooka  to narzędzie, (dostarczane przez Facebook Ireland Limited oraz jego spółki powiązane) które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania są podejmowane przez Użytkowników Strony, a także pomaga dotrzeć grupy docelowej (Facebook Ads, Facebook Insights). 

Więcej informacji na temat tego, jak Dostawcy wykorzystują dane Użytkowników, znajduje się tutaj:

 • Google Analytics – https://support.google.com/analytics#topic=10737980
 • Piksel Facebook- https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

6.7. W Serwisie stosowane są stałe i sesyjne pliki cookie. Poniżej znajdziesz więcej informacji o tym, jak długo są one przechowywane:

 1. a) sesyjne pliki cookie – niektóre cookies są plikami tymczasowymi, przechowywanymi do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Tego rodzaju cookies pomagają analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz łatwiejsze poruszanie się po Serwisie.
 2. b) stałe pliki cookie – „Stałe” Pliki cookie przechowywane są przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika np. dzień miesiąc, rok. Pomagają Administratorowi zapamiętywanie ustawień i preferencji Użytkownika, by uczynić jego kolejną wizytę wygodniejszą lub dostarczyć mu dopasowaną treść. Czas ważności plików cookie jest ściśle powiązany z ich przeznaczeniem, a zawartość po zostaje automatycznie usuwana po upływie tego czasu.

6.8. W Serwisie stosowana jest platforma zarządzania zgodą (CMP), aby ułatwić Użytkownikowi zarządzanie swoimi preferencjami w zakresie cookies.

6.9. Użytkownik może za pomocą CMP zmieniać swoje ustawienia dotyczące Plików cookie. CMP pozwala:

6.9.1. pozyskać szczegółowe informacje na temat Plików cookie wykorzystywanych w Serwieise oraz zaufanych partnerów Administratora;

6.9.2. wyrazić i wycofać zgodę na wykorzystanie przez Administratora i zaufanych partnerów opcjonalnych Plików cookie;

6.9.3. zmieniać wybrane wcześniej ustawienia.

6.10. Przeglądarka internetowa Użytkownika powinna zapewniać możliwość zmiany ustawień tak, aby odrzucić, usunąć lub zablokować określone Pliki cookie. Pod tymi linkami znajdują się odpowiednie informacje dla najbardziej popularnych przeglądarek:

 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek 
 • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647  
 • Internet Explorer 7 i 8: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies 
 •  Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 
 •  Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html  
 • Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042  

6.11. Ponieważ niektóre Pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania Platformy, zmiana ustawień przeglądarki może sprawić, że niektóre usługi nie będą działać prawidłowo, a nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie z Platformy.

7. Okres przetwarzania Danych osobowych

7.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

7.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

8. Uprawnienia Użytkownika

8.1. Użytkownik ma prawo: 

 1. a) żądać od Administratora wglądu do swoich danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 2. b) żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy Użytkownik zauważy, że jego dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. c) żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
 4. d) żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy Użytkownik zauważy, że dane są nieprawidłowe – może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
 5. d) wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Użytkownika do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.2. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.

8.3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem poprzez:

 1. a) adres e-mail: biuro@kasiafigula.com, 
 2. b) listownie na adres: Katarzyna Figuła YOUR perfect PT,  Pcim 171, 32-432 Pcim;
 3. c) formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Serwisu, tj. www.kasiafigula.com.

9. Odbiorcy Danych osobowych

9.1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT pozwalającym na prawidłowe korzystanie z Serwisu.

9.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

9.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

10. Przekazywanie Danych osobowych poza EOG

10.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

10.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;

10.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

10.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

10.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 

11. Bezpieczeństwo Danych osobowych

11.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

11.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

12. Logi serwera

12.1. Użytkownik korzystający z Serwisu przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z niego wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

12.2. Każde takie zapytanie do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi serwera to zapisy aktywności sieciowej przechowywane w plikach logów, które są bardzo podobne do wzorców zachowań klientów. Oznaczają aktywności zarejestrowane i zamieszczone w plikach czy bazie danych. To informacje tworzone automatycznie bez ingerencji Użytkownika. Logi obejmują w szczególności adres IP Użytkownika, datę i godzinę serwera, a także informacje dotyczące przeglądarki internetowej i systemu  operacyjnego, z jakiego korzysta Użytkownik.

12.3. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Służą one do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniania żadnej osobie poza osobami i podmiotami, które są upoważnione do administrowania serwerem.

13. Dane kontaktowe

13.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez następujące kanały:

a) adres e-mail: biuro@kasiafigula.com;

b) adres korespondencyjny: Katarzyna Figuła YOUR perfect PT,  Pcim 171, 32-432 Pcim;

c) formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Serwisu, tj.www.kasiafigula.com.

14. Zmiany Polityki prywatności

14.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

14.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 17.02.2024 r.

Cart

Brak produktów w koszyku.