Strona internetowa zgodna z prawem cz.1

 • Home
 • Prawo
 • Strona internetowa zgodna z prawem cz.1
ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Posiadanie strony internetowej to w obecnych czasach ważny punkt w prowadzeniu działalności gospodarczej. Atrakcyjna strona internetowa może zachęcić potencjalnych klientów do skorzystania z naszych usług, a także umożliwić ich zakup (dotyczy to oczywiście również towarów). Należy jednak pamiętać, że prowadząc bloga, stronę internetową „wizytówkę” lub posiadając sklep internetowy czy też platformę subskrypcyjną zobowiązany/a jesteś do spełnienia wymogów prawnych, jakie narzucają obowiązujące przepisy. Wymogi te w zależności od rodzaju strony, jaką posiadamy są różne, dlatego dzisiaj skupię się na tych najbardziej podstawowych. 

Oczywistym jest, że strona internetowa w formie „wizytówki” będzie musiała spełnić mniej wymogów niż np. platforma subskrypcyjna czy też sklep internetowy. W przypadku bardziej zaawansowanych form zachęcam do skorzystania z usług profesjonalisty – adwokata czy też radcy prawnego specjalizującego się w tej tematyce, tak, aby mieć pewność, że rodzaj strony internetowej, który został przez nas wybrany spełnia wszystkie kryteria, jakie narzucają przepisy. 

Czy wymogi prawne dotyczące funkcjonowania stron internetowych zostały zawarte w jednym akcie prawnym? Niestety nie.

Przykładowe akty prawne, w których zostały zawarte przepisy dotyczące funkcjonowania strony internetowej zgodnie z prawem to:

 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 2. Ustawa prawo telekomunikacyjne;
 3. Ustawa o prawach konsumenta;
 4. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 5. Ustawa prawo własności przemysłowej;
 6. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 7. Kodeks cywilny;
 8. RODO
Wybór odpowiedniej domeny

Rozpoczynając pracę nad powstaniem strony internetowej musimy wybrać odpowiednią domenę. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o odpowiednią nazwę, ale przede wszystkim sprawdzenie czy wymyślona przez nas nazwa nie jest już używana przez inne przedsiębiorstwo oraz nie została zastrzeżona w Urzędzie Patentowym. Dlatego, jeżeli zdecydujemy się na konkretną nazwę dla naszej domeny, warto sprawdzić czy ta nazwa jest „wolna” i będziemy mogli ją wykorzystać bez narażenia się na roszczenia ze strony osób trzecich. W związku z tym, dobrym pomysłem jest sprawdzenie wybranej nazwy w wyszukiwarce Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) dostępnej tutaj,  Krajowego Rejestru Sądowego (w skrócie KRS) dostępnej tutaj, wyszukiwarce Urzędu Patentowego dostępnej tutaj oraz wyszukiwarce Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w skrócie EUIPO) dostępnej tutaj. 

Wymyślając nazwę dla domeny warto mieć na uwadze:

 • Art. 43 Kodeksu cywilnego:
 • 1. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.
 • 2. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności, co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. 
 • Art. 3. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.
 2. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym oraz nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi.
 • Art. 5. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 

Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd, co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.

Jeżeli okaże się, że wymyślona przez nas nazwa została wcześniej zastrzeżona przed Urzędem Patentowym, wówczas zastosowanie będą miały również przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej.

 • Art. 153 powyżej wskazanej ustawy:
 • Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z tym, wybierając nazwę dla swojej domeny ważne jest jej sprawdzenie w odpowiednich rejestrach.

Regulamin strony internetowej

Kolejnym bardzo ważnym punktem jest posiadanie regulaminu strony internetowej.

W zależności od tego, jaki charakter ma nasza strona internetowa będzie on odpowiednio rozbudowany. Obowiązek posiadania regulaminu wynika z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przez świadczenie usług drogą elektroniczną należy rozumieć już np. możliwość założenia konta użytkownika, przesłanie formularza zamówienia, czy też wysyłanie newslettera. 

 • Art. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa, co jest świadczeniem:

4)  świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. 

Jeżeli świadczysz usługi drogą elektroniczną zobowiązany/a jesteś do podania:

1) adresu elektronicznego;

2) imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy lub firmy oraz siedziby i adresu;

3) w przypadku przedsiębiorców należy również podać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). 

Ponadto, regulamin dostępny na Twojej stronie powinien określać w szczególności:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

 1. a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
 2. b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

4) tryb postępowania reklamacyjnego.

Jako usługodawca zobowiązany jesteś do świadczenia usług w sposób zgodny z regulaminem. Pamiętaj również o tym, że jesteś zobowiązany do nieodpłatnego udostępnienia usługobiorcy regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca, czyli Twój klient.

WAŻNE!!!

Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu nieodpłatnie udostępnione w powyżej wskazany sposób, czyli przed zawarciem umowy o świadczenie usług.

Co więcej, sprzedając poprzez sklep internetowy swoje produkty (cyfrowe i/lub fizyczne) lub usługi należy spełnić szereg obowiązków, jakie nakłada np. ustawa o prawach konsumenta, czy też Kodeks cywilny. Muszą zostać określone jasne zasady, jakie obowiązują Kupującego oraz Sprzedającego, np. warunki zamówienia, płatności, dostawy towaru, możliwości odstąpienia od umowy itp. 

Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies to obowiązkowy element strony internetowej, w której przetwarzane są dane osobowe. Należy zadać sobie, więc pytanie, kiedy takie dane będą przez Ciebie przetwarzane? 

Jeżeli za pomocą swojej strony internetowej np. poprzez formularz kontaktowy, zapis na newsletter, czy też zamówienie zbierasz i przetwarzasz dane osobowe osób fizycznych (np. imię, nazwisko, adres e-mail) zobowiązany/a jesteś do zrealizowania obowiązku informacyjnego, wynikającego z art. 13 oraz 14 RODO. 

Najwygodniej, więc obowiązek ten wypełnić, jeżeli zawrzesz niezbędne informacje właśnie w polityce prywatności. 

Jak wynika z art. 13 RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje się jej wszystkie następujące informacje:

 1. a) swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela;
 2. b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
 3. c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania;
 4. d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią;
 5. e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;
 6. f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informację o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.
 7.  Poza informacjami, o których mowa w ust. 1, podczas pozyskiwania danych osobowych administrator, czyli usługodawca podaje osobie, której dane dotyczą, następujące inne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania:
 8. a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 9. b) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 10. c) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 11. d) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 12. e) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
 13. f) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Polityka prywatności może zostać połączona z polityką plików cookies lub może stanowić osobny dokument, który znajdzie się na Twojej stronie. Zgonie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne, aby wykorzystywać pliki cookies musi zostać odebrana zgoda. Zgoda, może zostać odebrana poprzez zainstalowanie odpowiedniej wtyczki, która pojawi się, jako baner przy wejściu na Twoją stronę internetową. 

Twoi usługobiorcy muszą również zostać poinformowani o stosowaniu plików cookies i innych technologii śledzących (np. może być to Pixel Facebooka, Google Analytics itp.), dlatego polityka plików cookies jest ważnym elementem Twojej strony internetowej. 

Newsletter

Jeżeli na Twojej stronie internetowej istnieje możliwość zapisu na newsletter, to, aby był on zgodny z prawem należy wziąć pod uwagę przepisy aż trzech ustaw: ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz RODO.

 • Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
 3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Powyższe oznacza, że aby newsletter był wysyłany zgodnie z prawem klient musi wyrazić na to wyraźną zgodę. 

Przy korzystaniu z newslettera pamiętaj o następujących rzeczach:

 1. wskaż na odpowiednią podstawę, poprzez którą będziesz przetwarzać dane osobowe;
 2. zadbaj o to, aby istniała możliwość wyrażenia wyraźnej, jednoznacznej zgody na wysyłanie newslettera (może to być w formie checkboxa);
 3. pamiętaj o zgodzie na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Można zrobić to poprzez zastosowanie metody double opt-in.

Po wprowadzeniu dyrektywy Omnibus, dobrym rozwiązaniem jest określenie zasad funkcjonowania newslettera w regulaminie strony internetowej lub stworzenie dedykowanego regulaminu opisującego tylko i wyłącznie te zasady. 

Kolejna część artykułu już za tydzień a w nim: klauzule informacyjne, regulamin opinii, prawa autorskie do zdjęć, grafik, ilustracji lub innych utworów w rozumieniu prawa autorskiego, certyfikat SSL.

Druga część artykułu już za tydzień. 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Cart

Brak produktów w koszyku.